Sinh trắc học dấu vân tay - Giải pháp tuyệt vời dành cho bạn - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)

Sinh trắc học dấu vân tay - Giải pháp tuyệt vời dành cho bạn - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)

Sinh trắc học dấu vân tay - Giải pháp tuyệt vời dành cho bạn - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)

Sinh trắc học dấu vân tay - Giải pháp tuyệt vời dành cho bạn - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)

Sinh trắc học dấu vân tay - Giải pháp tuyệt vời dành cho bạn - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)
Sinh trắc học dấu vân tay - Giải pháp tuyệt vời dành cho bạn - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)

Định hướng nghề nghiệp

Sinh trắc học dấu vân tay - Giải pháp tuyệt vời dành cho bạn

Tư vấn hướng nghiệp bằng DMIT

Kiểm tra hướng dẫn nghề nghiệp là một nghiên cứu về đa trí thông minh. Lý thuyết MI được phát minh bởi Tiến sĩ Howard Gardner.Theo ông con người có nhiều loại trí thông minh. Trong thực tế, ông nghĩ rằng có khoảng tám loại đa trí thông minh khác nhau.Chúng ta hầu như đều có các Trí thông minh này. Chúng ta sẽ thường có một hoặc vài trí thông minh nhất định vượt trội hơn so với các loại khác. Làm phân tích DMIT là điều cần thiết để biết về Đa trí thông minh này. Vì vậy, bạn có thể tiếp tục có được những thứ bạn đã rất giỏi và để có thể cải thiện một số Trí thông minh khác. Tất cả những trí thông minh đa dạng này sẽ xác định bài kiểm tra tính cách nghề nghiệp.

 

Lợi ích của bài kiểm tra hướng dẫn nghề nghiệp 

 

Hotline: 0902 66 55 26

backtop