Chủng vân tay Loop

Chủng vân tay Loop có 2 mẫu là UlnarLoop và Radial Loop, cùng trong 1 chủng nhưng đặc tính của 2 chủng lại hoàn toàn khác biệt .

Chi tiết

Chủng vân tay Loop

Chủng vân tay Whorl

Chủng Vân tay Whorl là chủng phổ biến sau chủng Loop, đặc điểm chung của chung của người có chủng vân tay Whorl là khá mạnh mẽ .

Chi tiết

Chủng vân tay Whorl

Đôi nét cơ bản của vân tay

Vân tay có rất nhiều chủng loại và được phân thành ba nhóm chính: Loop /  Whorl / Arch .

Chi tiết

Đôi nét cơ bản của vân tay